Ansökan

Ansökan

Ansökan om donationer görs skriftligen via mail till ansokan@ullaochlennartwallenstamstiftelsen.se

Ansökningsperioden är den 1 mars till den 28 februari. Ansökningarna som har inkommit under ansökningsperioden ligger till grund för beslut om donationer som fattas vid stiftelsens årsmöte som normalt hålls under maj månad.

Ovanstående är en ändring som gäller beslut fr o m 2025. Tidigare motsvarade ansökningsperioden kalenderår. Detta innebär att den nu pågående ansökningsperioden som startade den 1 jan 2024 blir förlängd till den 28 februari 2025. Därefter kommer perioderna att bli 1 mars – 28 februari.

Stiftelsen har på grund av begränsade administrativa resurser endast möjlighet besvara de ansökningar som beviljas.

Stiftelsen saknar enligt sina stadgar möjlighet att besluta om donationer till privatpersoner.

Hantering av personuppgifter

Stiftelsen är personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna förordning, vilket innebär följande.

Personuppgifter i ansökningar från privatpersoner

Stiftelsen kan enligt sina stadgar lämna donationer till organisationer (t ex stiftelser och ideella föreningar), men inte till privatpersoner. Inkomna ansökningar från privatpersoner, och därtill hörande personuppgifter, makuleras därför omedelbart.

Personuppgifter i ansökningar från organisationer

Stiftelsen behandlar och sparar personuppgifter som finns i ansökningar från organisationer. Dessa personuppgifter avser normalt telefonnummer, e-postadresser och andra kontaktuppgifter till den sökande organisationens företrädare.

Personuppgifterna behandlas på grundval av lag och stiftelsens berättigade intresse att kunna behandla uppgifterna inom ramen för sin verksamhet, innebärande att stiftelsen ska kunna

  • pröva inkomna ansökningar
  • kommunicera med de organisationer som ansöker om donationer
  • utbetala donationer
  • säkerställa att lämnade donationer används i enlighet med ansökningarna
  • fullfölja sina förpliktelser enligt lag (t ex uppfylla reglerna i skattelagstiftningen, stiftelselagen, årsredovisningslagen och bokföringslagen)

Personuppgifterna sparas så länge det är nödvändigt med hänsyn till dessa syften. Normalt innebär det ca 2 år för personuppgifter i ansökningar som får avslag och ca 10 för personuppgifter i ansökningar som beviljas.

Övrigt

Om du vill ha information om de personuppgifter som vi har om dig kan du kontakta oss via den mejl- eller postadress som finns här på hemsidan. Detsamma gäller om du har invändningar mot vår hantering av personuppgifterna eller vill begära rättelse eller radering av uppgifterna. Om du inte är nöjd med vår hantering av dina personuppgifter har du även rätt att inge klagomål till Datainspektionen. För ytterligare information se www.datainspektionen.se.